تام پرکاس

گروه تام پرکاس در زمینهتامین تجهیزات و دستگاه های صنعتی و

تعمیرگاهی با تولیدکنندگان برترخارجی همکاری دارد.